Legal Services

11125 Johnson Drive
Shawnee, KS 66203
7225 Renner Road, Suite 200
Shawnee, KS 66217
11212 Johnson Drive
Shawnee, KS 66203
2300 Main Street, Suite 800
Kansas City, MO 64108
10851 Mastin Blvd., Suite1000
Overland Park, KS 66210
6201 College Blvd, Suite 500
Overland Park, KS 66211
13851 West 63rd Street, Suite 161
Shawnee, KS 66216
5819 Nieman Road
Shawnee, KS 66203