Civic Organization

6614 Garnett Drive
Shawnee, KS 66203
P.O. Box 861144
Shawnee, KS 66286
12709 West 123rd Court
Overland Park, KS 66213
P.O. Box 3214
Shawnee, KS 66216
11501 West 57th Street
Shawnee, KS 66203