Civic Organization

11501 West 57th Street
Shawnee, KS 66203
P.O. Box 3214
Shawnee, KS 66216
12709 West 123rd Court
Overland Park, KS 66213
P.O. Box 861144
Shawnee, KS 66286
6614 Garnett Drive
Shawnee, KS 66203