Civic Organization

11501 West 57th Street
Shawnee, KS 66203
11221 Johnson Drive
Shawnee, KS 66203
P.O. Box 3214
Shawnee, KS 66216
12709 West 123rd Court
Overland Park, KS 66213
6614 Garnett Drive
Shawnee, KS 66203